آخرین خبرها

چند سالی است که صندوق بیمه کشاورزی به تعهدات خود آنطور که باید عمل نمی کند.

نوشته گفتگو با دبیر نظام صنفی کشاورزی دماوند اولین بار در دهقان نیوز | اخبار کشاورزی. پدیدار شد.

گفتگو با دبیر نظام صنفی کشاورزی دماوند

دبیر اجرایی نظام صنفی کشاورزی دماوند گفت: صندوق بیمه محصولات کشاورزی، غرامت خسارات را به موقع و درست پرداخت نمی کند.

غیبی در گفتگو با دهقان نیوز گفت: در بحث بیمه باغات مشکلاتی وجود دارد که کشاورزان نسبت به آن خوش بین نیستند.

وی افزود: امسال نیز دو عامل سرما و تگرگ باعث خسارات به باغات میوه شدند. در سالهای گذشته نیز  سرمازدگی هر ساله باعث خساراتی به باغات می شد اما صندوق بیمه کشاورزی خسارات را در حد پایین برآورد میک ند، همینطور در موقع پرداخت غرامتها مبالغ بسیار پایین را به باغداران پرداخت می کند و حتی پرداخت غرامتها نیز به موقع صورت نمی گیرد و باعث نگرانی و نارضایتی کشاورزان شده است.

وی به دهقان نیوز گفت: چند سالی است که صندوق بیمه کشاورزی به تعهدات خود آنطور که باید عمل نمی کند.

نوشته گفتگو با دبیر نظام صنفی کشاورزی دماوند اولین بار در دهقان نیوز | اخبار کشاورزی. پدیدار شد.